Student ne može da prijavi (polaže) ispit ako nema položen ispit iz predmeta koji je preduslov za ispit

Obavezni predmeti ESPB Preduslovi za upis
Ekonomija 9
Sociologija 6
Matematika 7
Marketing 8
Ekonomika poslovanja 9
Statistika 8
Informatika 7
Engleski jezik 1 6
Menadžment 8
Osnovi finansija 8
Osnovi međunarodnog poslovanja 8
Engleski jezik 2 6 Engleski jezik 1
Poslovno pravo 7
Monetarne i javne finansije 7 Osnovi finansija
Upravljanje ljudskim resursima 8
Računovodstvo 8
Ekonomija prirodnih resursa 8
Međunarodno poslovno pravo 7 Poslovno pravo
Poslovni informacioni sistemi 8
Interkulturni menadžment 8 Menadžment
Analiza poslovanja 8 Računovodstvo
Uvod u strategijski menadžment 8
Upravljanje projektima 8 Upravljanje ljudskim resursima
Elektronsko poslovanje 6
Izborni predmeti
Berze i finansijska tržišta 7 Osnovi finansija
Osnovi agrobiznis menadžmenta 7
Bankarstvo 7 Monetarne i javne finansije
Upravljanje kvalitetom 7
Međunarodne poslovne finansije 7 Osnovi finansija; Osnovi međunarodnog poslovanja
Upravljanje tehnologijom 7 Upravljanje ljudskim resursima
Međunarodni marketing 7
Organizaciono ponašanje 7
Marketing logistika 7
Informacioni sistemi menadžmenta 7 Poslovni informacioni sistemi
Poslovne komunikacije 7
Upravljanje istraživanjem i razvojem 7 Upravljanje projektima
Ekološki menadžment 7
Odnosi s javnošću 7
Završni rad 10 Student stiče pravo da prijavi temu kada je zbir opterećenja na nepoloženim ispitima i opterećenja po osnovu završnog rada jednak ili manji od 30 ESPB bodova, a da prijavi odbranu kada položi sve ispite predviđene programom.