Studijski program Međunarodna poslovna ekonomija je oblik visokog obrazovanja koji nudi primenljiva ekonomska znanja i veštine u praksi međunarodnih i domaćih preduzeća. Program predstavlja odgovor na dinamične promene u međunarodnom poslovnom okruženju, na potrebe za novim kompetencijama, znanjima, ali i veštinama koja se od ekonomista očekuju od strane preduzeća, privrede i državnih institucija. Program je zasnovan na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke kako u međunarodnim tako i domaćim okvirima. Kao takav, doprinosi daljem razvoju ekonomske nauke i struke i jačanju veze obrazovanja i privrede, nauke i prakse između Republike Srbije i ostalih zemalja sveta.

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju svi kandidati sa prethodno završenom srednjom školom (četvrti stepen stručnosti).

Na fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.

Svi kandidati koji se upisuju na prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Potrebni poeni za upis:

  •     Maksimalan ukupan broj poena koje kandidat može da osvoji je 100.
  •     Maksimalan broj poena koje kandidat nosi iz srednje škole je 40.
  •     Maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji na prijemnom ispitu je 60.
  •     Minimalan ukupan broj poena koje kandidat mora da ostvari za upis je 60 poena.

Dokumenta koja je potrebno priložiti kao preduslov za polaganje prijemnog ispita su:

  • Svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (originali ili overene fotokopije);
  • Diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija);
  • Izvod iz matične knjige rođenih ili očitana elektronska lična karta.

Dokumenta mogu da budu originali ili overene fotokopije ne starije od šest meseci.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis na studije podnosi sledeća dokumenta pri upisu:

  • 2 fotografije za indeks,
  • Indeks
  • 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje Univerzitet Džon Nezbit

Za sva pitanja u vezi sa upisom i studiranjem na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Valjevo pozovite info centar na broj 014/293-270, 293-271.