I godina IV godina
Semestar ESPB Semestar ESPB
1. Menadžment I 9 1. Upravljanje istraživanjem i razvojem VII 8
2. Osnovi ekonomije I 7 2. Upravljanje projektima VII 8
3. Ekonomika poslovanja I 7 3. Menadžment informacioni sistemi VII 8
4. Poslovna matematika I 7 4. Pravo i regulativa poslovanja EU VII 8
5. Sociologija poslovanja II 7 5. Menadžment u sportu VIII 8
6. Marketing menadžment II 7
7. Poslovna statistika II 6 Smer: Menadžment
8. Poslovna informatika II 5 6. Upravljanje novim tehnologijama
i inovacijama
VIII 10
9. Poslovni engleski jezik 1 II 5 7. Interkulturni menadžment VIII 10
II godina Smer: Agromenadžment
6. Ekonomika poljoprivrede VIII 10
1. Finansijsko računovodstvo III 10 7. Agrarna politika, finansije i investicije VIII 10
2. Finansijski menadžment III 9
3. Poslovno pravo III 7 Smer: Finansijski, bankarski i berzanski menadžment
4. Poslovni engleski jezik 2 III 7 6. Teorija i analiza bilansa VIII 10
5. Preduzetništvo IV 9 7. Monetarne i javne finansije VIII 10
6. Menadžment ljudskih resursa IV 9
7. Operativni (proizvodni) menadžment IV 9 Smer: Menadžment u zdravstvu
6. Organizacija zdravstvene zaštite VIII 10
III godina 7. Upravljanje zdravstvenim
organizacijama
VIII 10
1. Strategijski menadžment V 9 Smer: Međunarodni marketing
2. Upravljanje kvalitetom V 8 6. Ponašanje potrošača VIII 10
3. Analiza poslovanja V 10 7. Marketing logistika VIII 10
4. Bankarstvo V 9
5. Ekonomija spoljne trgovine VI 9
6. Međunarodno poslovno pravo VI 7
7. Ekonomija prirodnih resursa VI 8