UNUTRAŠNJI MEHANIZMI ZA OSIGURANJE KVALITETA FAKULTETA

Strategija obezbeđenja kvaliteta predstavlja strateško opredeljenje Fakulteta i Univerziteta da neprekidno rade na unapređenju Sistema kvaliteta. Politika kvaliteta Univerziteta predstavlja osnovu za projektovanje svih procesa rada na Univerzitetu i Fakultetu.

Fakultet je obrazovao Komisiju za obezbeđenje kvaliteta iz reda nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja i studenata. Studenti imaju aktivnu ulogu u kontroli i oceni kvaliteta svih studijskih programa i Fakulteta.

Fakultet primenjuje dokumenta Sistema kvaliteta univerziteta Džon Nezbit koji je usaglašen sa međunarodnim standardima sistema kvaliteta ISO 9001:2000. Fakultet i Univerzitet su dobili WRG Sertifikat With Scope of HIGHER EDUCATION u oblasti razvoja i realizacije usluga visokoškolskog obrazovanja.