STRUKTURA PROGRAMA

I godina II godina
Semestar ESPB Semestar ESPB
1. Ekonomija I 9 1. Menadžment III 8
2. Sociologija I 6 2. Osnovi finansija III 8
3. Matematika I 7 3. Osnovi međunarodnog poslovanja III 8
4. Marketing I 8 4. Engleski jezik 2 III 6
5. Ekonomika poslovanja II 9 5. Poslovno pravo IV 7
6. Statistika II 8 6. Monetarne i javne finansije IV 7
7. Informatika II 7 7. Upravljanje ljudskim resursima IV 8
8. Engleski jezik 1 II 6 8. Računovodstvo IV 8
III godina IV godina
1. Ekonomija prirodnih resursa V 8 1. Uvod u strategijski menadžment VII 8
2. Međunarodno poslovno pravo V 7 2. Upravljanje projektima VII 8
3. Poslovni informacioni sistemi V 8
Izborni 4
Izborni 1 3. Međunarodni marketing VII 7
4. Berze i finansijska trišta V 7 Organizaciono ponašanje
Osnovi agrobiznis menadžmenta
Izborni 5
5. Interkulturni menadžment V 8 4. Marketing logistika VII 7
6. Analiza poslovanja VI 8 Informacioni sistemi menadžmenta
Izborni 2 5. Elektronsko poslovanje VIII 6
7. Bankarstvo VI 7
Upravljanje kvalitetom Izborni 6
6. Poslovne komunikacije VIII 7
Izborni 3 Upravljanje istraživanjem i razvojem
8. Međunarodne poslovne finansije Vi 7
Upravljanje tehnologijom Izborni 7
7. Ekološki menadžment VIII 7
Odnosi s javnošću
8. Završni rad VIII 10

Od dva ponuđena izborna predmeta student bira samo jedan.