Studijski program Međunarodna poslovna ekonomija je oblik visokog obrazovanja koji nudi primenljiva ekonomska znanja i veštine u praksi međunarodnih i domaćih preduzeća. Program predstavlja odgovor na dinamične promene u međunarodnom poslovnom okruženju, na potrebe za novim kompetencijama, znanjima, ali i veštinama koja se od ekonomista očekuju od strane preduzeća, privrede i državnih institucija. Program je zasnovan na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke kako u međunarodnim tako i domaćim okvirima. Kao takav, doprinosi daljem razvoju ekonomske nauke i struke i jačanju veze obrazovanja i privrede, nauke i prakse između Republike Srbije i ostalih zemalja sveta.

Program ima za misiju da odgovori na rastuće izazove globalizacije i finansijske integracije. Ekonomija Srbije iz dana u dan sve više postaje deo globalne ekonomije, kako sa stanovišta međunarodne trgovine, tako i sa stanovišta međunarodnih poslovnih odnosa. Na mikro i makro nivou, u sektoru privrede i međunarodnim organizacijama, potrebni su ljudski resursi koji će na adekvatan način moći da odgovore na nove izazove međunarodne ekonomije i poslovanja.

Ciljevi studijskog programa omogućavaju da se kroz kvalitetan naučno-obrazovni proces i uz kvalitetan i kompetentan naučno-nastavni kadar pruže studentima osnovna i specifična znanja koja će im omogućiti da, nakon završenih osnovnih studija, ostvare svoje pojedinačne ciljeve i, istovremeno, otvore vrata za dalji proces naučnog i stručnog usavršavanja u skladu sa Bolonjskim procesom.

Svrha programa Međunarodna poslovna ekonomija je efikasno visoko obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne profesije i zanimanja u oblasti ekonomske struke. Programom se diplomiranim studentima pružaju kompetencije za samostalan i timski rad u različitim pravnim subjektima međunarodnog karaktera, kao i domaćim pravnim subjektima koji imaju i/ili planiraju međunarodnu poslovnu saradnju.

Struktura programa:

I godina IV godina
Semestar ESPB Semestar ESPB
1. Mikroekonomija I 10 1. Uvod u strategijski menadžment VII 8
2. Matematika I 7 2. Upravljanje projektima i investicijama VII 8
3. Informatika I 9
4. Engleski jezik 1A I 4 Izborni predmet 4 (bira se jedan od sedam)
5. Statistika II 7 3. Strani jezik za ekonomiste 1A
6. Marketing II 9 Nemački jezik VII 7
7. Menadžment II 10 Italijanski jezik VII 7
8. Engleski jezik 1B II 4 Francuski jezik VII 7
ESPB 60 Španski jezik VII 7
Ruski jezik VII 7
II godina Japanski jezik VII 7
Semestar ESPB Kineski jezik VII 7
1. Poslovno pravo III 6
2. Računovodstvo III 7 Izborni predmet 5 (bira se jedan od dva)
3. Osnovi međunarodnog poslovanja III 7 4. Poslovne komunikacije VII 7
4. Engleski jezik 2A III 4 Odnosi s javnošću VII 7
Izborni predmet 1 (bira se jedan od dva) 5. Osnovi elektronskog poslovanja VIII 6
Međunarodni marketing III 7 6. Strani jezik za ekonomiste 1B
Menadžment operacija III 7 Nemački jezik VII 7
Italijanski jezik VII 7
6. Javne finansije IV 9 Francuski jezik VII 7
7. Ekonomija regiona sveta IV 8 Španski jezik VII 7
8. Monetarne finansije i bankarstvo IV 8 Ruski jezik VII 7
9. Engleski jezik 2B IV 4 Japanski jezik VII 7
ESPB 60 Kineski jezik VII 7
III godina Izborni predmet 6 (bira se jedan od dva)
Semestar ESPB 7. Poslovna etika VIII 7
1. Analiza poslovanja V 9 Kultura menadžmenta u organizaciji VIII 7
2. Organizaciono ponašanje V 8
3. Berze i finansijska tržišta V 8 8. Završni diplomski rad VIII 10
ESPB 60
Izborni predmet 2 (bira se jedan od dva) Ukupno ESPB 240
4. Ekonomija prirodnih resursa V 8
Interkulturni menadžment V 8
5. Međunarodne ekonomske organizacije VI 9
6. Uvod u međunarodne odnose VI 9
Izborni predmet 3 (bira se jedan od dva)
7. Osnovi tehnološkog menadžmenta VI 9
Marketing logistika VI 9
ESPB 60