Visokoškolska jedinica van sedišta ustanove bez svojstva pravnog lica Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo (u daljem tekstu Fakultet), u okviru Geoekonomskog fakulteta u Beogradu, je ustanova u koju, procesom akreditacije, prerasta Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo.

Specifičnost Fakulteta ogleda se u savremenom i primenjenom načinu izučavanja ekonomije i finansija, uz multidisciplinarni pristup izučavanju ekonomskog razvoja i međusobnog povezivanja regiona sveta, nacionalnih privreda i privrednih subjekata. To podrazumeva izučavanje pre svega ekonomskih i finansijkih, ali i geografskih, istorijskih, političkih, pravnih, kulturnih i jezičkih karakteristika pojedinih delova sveta.

Osnovni zadaci, koji odgovaraju misiji Fakulteta su:

 • zadovoljavanje potreba studenata u domenu osnovnih akademskih, diplomskih akademskih i doktorskih studija, kao i posebnih programa za stalno stručno usavršavanje, pružajući im kvalitetnu nastavu, savremene programe studiranja i adekvatne uslove za rad;
 • izvođenje samostalnih naučno-istraživačkih projekata u saradnji sa drugim institucijama iz zemlje i inostranstva;
 • objavljivanje i diseminacija naučnih i stručnih saznanja kroz modernu izdavačku delatnost štampanih i elektronskih publikacija;
 • primena stečenih savremenih znanja u praksi i pružanje stručne pomoći korisnicima u privredi, državnim institucijama i društvu u celini; i
 • stalno osavremenjivanje studijskog programa i istraživačkih projekata u skladu sa aktuelnim naučnim saznanjima i dostignućima.

Osnovni ciljevi Fakulteta su:

 • kvalitetno prenošenje naučnih, stručnih znanja i veština iz oblasti ekonomije i finansija;
 • podizanje kvaliteta svih nivoa studijskih programa;
 • postizanje visokog stepena kompetencija studenata;
 • omogućavanje pokretljivosti studenata u skladu sa Bolonjskom deklaracijom;
 • formiranje naučnog podmlatka i njegovo uključivanje u nastavu i naučno-istraživačke projekte;
 • povećanje naučnog i nastavnog kvaliteta profesora;
 • dalje uspešno međunarodno pozicioniranje Fakulteta u okvirima zajedničkog evropskog obrazovnog prostora;
 • podizanje ugleda Fakulteta u zemlji i inostranstvu; i
 • obezbeđivanje neophodnih resursa potrebnih za realizaciju obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti i kvalitetnog i efikasnog informacionog sistema

Ovako definisani zadaci i ciljevi ukazuju na društvenu opravdanost postojanja Fakulteta i određuju opšte smernice njihove delatnosti, kao i buduće prioritete u oblasti ekonomskih i finansijskih studija.